سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی قضا 
پژوهشگر 
1381/01/01 
1382/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
1382/01/01 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما 
پژوهشگر 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
معاونت پژوهشی دانشگاه مفید 
پژوهشگر 
1384/01/01 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
دروس تخصصی حقوق 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی فراهان  
مدرس 
1384/01/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
ادامه دارد 
متون فقه و اصول فقه 
تدریس 
مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق خانواده / طلاق / مسئولیت