تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1379 
حقوق خصوصی 
دانشگاه شهید مطهری تهران 
 
سطح 4