چگونگی تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی توسط تاجر
50 بازدید
محل نشر: نشر قضا، مجموعه پرسمان فقهی حقوقی،قم، 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی