بررسی مبانی فقهی حقوقی حق حبس زوجه
58 بازدید
محل نشر: پرسمان فقهی قضائی جلد 6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر در مقام پاسخ به اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تدوین شده است