مسؤولیت دولت در قبال اعمال ناشی از حاکمیت
63 بازدید
محل نشر: پرسمان فقهی حقوقی/8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر در پاسخ به سوال یکی از محاکم دادگستری تدوین یافته است.