شركت فعال در تهيه نرم افزار گنجينه فقهي آراي قضايي (2) در مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه1379. اين CD تبويب و تهيه كليدواژه و تدوين درخت حقوقي بيش از
54 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق
زبان : فارسی
شركت فعال در تهيه نرم افزار گنجينه فقهي آراي قضايي (2) در مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه1379. اين CD تبويب و تهيه كليدواژه و تدوين درخت حقوقي بيش از بيست هزار استفتاي حقوقي است كه هم اكنون در اختيار قضات محاكم قرار دارد.